Internship

Internship

Legea nr. 176/2018  reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship
pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul:
a) dezvoltării abilităţilor profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuţiilor şi
responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul de internship;
b) desfăşurării unor activităţi şi familiarizarea cu cerinţele organizaţiei-gazdă;
c) cunoaşterii de către interni a specificului activităţii organizaţiei-gazdă în cadrul căruia
îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor acesteia;
d) dobândirii de experienţă profesională, abilităţi practice şi/sau competenţe;
e) facilitării tranziţiei de la sistemul de educaţie către piaţa muncii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractele de internship pot fi încheiate şi
de persoane care au împlinit vârsta de 15 ani, numai cu acordul părinţilor sau al
reprezentanţilor legali, după caz.
(3) Organizaţia-gazdă care optează pentru organizarea programului de internship este
obligată să respecte prevederile prezentei legi.
(4) Organizaţia-gazdă este obligată să asigure finanţarea programului de internship cu
încadrarea în bugetul anual aprobat cu această destinaţie.
ART. 2
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) intern – persoana care prestează o activitate specifică, precizată în fişa de internship,
în cadrul unei organizaţii-gazdă, în baza unui contract de internship, pentru realizarea
scopului prevăzut la art. 1 alin. (1);
b) program de internship – activitatea specifică desfăşurată de intern pe o perioadă de
timp limitată în cadrul unei organizaţii-gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoştinţelor
teoretice, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau
competenţe;
c) organizaţie-gazdă – persoana juridică la care internul desfăşoară o activitate specifică,
în baza unui contract de internship;
d) perioada programului de internship – perioada limitată de timp pentru desfăşurarea
programului de internship, stabilită prin contractul de internship încheiat între intern şi
organizaţia-gazdă;
e) contract de internship – contractul încheiat între intern şi organizaţia-gazdă, pe durată
determinată, în temeiul căruia un intern se obligă să se pregătească profesional şi să
desfăşoare o activitate specifică pentru şi sub autoritatea unei organizaţii-gazdă, care se
obligă să îi asigure o indemnizaţie pentru internship şi toate condiţiile necesare realizării
scopului prevăzut la art. 1 alin. (1);
f) îndrumător – persoana desemnată de organizaţia-gazdă care coordonează, informează,
îndrumă şi acordă sprijinul necesar internului pe perioada programului de internship,
monitorizează şi evaluează activitatea acestuia;
g) coordonator al programelor de internship – persoana desemnată pentru a organiza şi
implementa programele de internship de către reprezentantul legal sau conducătorul
organizaţiei-gazdă care derulează programe de internship cu mai mult de 12 interni
simultan;
h) referat de evaluare – documentul întocmit de îndrumător la terminarea programului de
internship, prin care acesta realizează evaluarea activităţii internului şi acordă calificativul
aferent evaluării;
i) fişa de internship – document operaţional, anexat la contractul de internship, care
prezintă în detaliu activitatea specifică pe care trebuie să o îndeplinească un intern în
cadrul organizaţiei-gazdă;
j) certificat de internship – documentul întocmit de organizaţia-gazdă la finalizarea
programului de internship, care atestă perioada în care internul a desfăşurat activitate în
baza contractului de internship, activităţile desfăşurate, precum şi calificativul obţinut în
urma evaluării;
k) indemnizaţia pentru internship – suma de bani lunară la care are dreptul internul, ca
urmare a participării acestuia la programul de internship, supusă prevederilor art. 61 lit. b)
şi art. 76 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 3
Organizaţia-gazdă promovează public, în scris şi/sau online, programele de internship
desfăşurate, criteriile, calendarul şi procedura internă de selecţie, responsabilităţile
generale pentru fiecare program de internship ofertat, precum şi condiţiile contractuale
(numărul de ore şi durata programului de internship, valoarea minimă a indemnizaţiei
lunare).

Leave a Reply